זכויות בניה במתחם פינוי בינוי

האם כאשר ישנה הכרזה על מתחם מסוים כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי, לועדה המקומית נתונה הסמכות לאשר במתחם זה תב"ע שכוללת זכויות בניה רבות יותר לעומת המצב הקיים (כגון זכויות הנובעות מתב"עות קיימות ומתמ"א 38) וזאת ללא צורך באישור הועדה המחוזית לנושא (תהליך שבד"כ לוקח שנים)? אני סברתי שלועדה המקומית אין סמכות כזו אלא רק לועדה המחוזית, אבל ראיתי שתיקון שהוכנס לפני מספר שנים לחוק התכנון והבניה (ס' 62א(ג)) מאפשר לועדה המקומית לקבוע תכנית מתאר מקומית שעשויה לחול באופן נקודתי לגבי מתחם פינוי בינוי, כאשר תכנית זו קובעת בין היתר את "השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכלל הייעודים". רציתי להבין האם הפרשנות שלי היא נכונה והאם אכן הועדה המקומית מוסמכת לקבוע שטחי בניה גדולים יותר כאמור בנסיבות אלו.
תאריך:11/2/2012 5:32:01 PM