בדיקת יזם

הכלים הם רבים ומגוונים לרבות בדיקת איתנות כלכלית, בדיקת פרויקטים שהעזם ביצע ועוד מספר כלים שונים אשר אמורים להיתן התייחסות על היזם לרבות יי בעלי המניות אצל היזם עיקולים שיעבודים שקיימים על היזם ניהול משפטים וכיוצא בזה. כמו-כן על ב"כ הדיירים להכין את הסכם התקשרות ולדאוג לבטחונות המכסימלים עבור הדיריים. בנוגע לרשלנות של ב"כ הדיריים ברור לחלוטין שעו"ד שלא דואג ולא בוחן ובודק את היזם הרי במצב דברים שתיהיה הפרה בין היזם לבין הדיירים יוכלו הדיריים לטעון כנגד ב"כ מטעמם על רשלנות מצידו היה ולא בדק ובחן את הנושאים שפורטו דלעיל
תאריך:11/12/2011 10:43:06 PM