הערת אזהרה

נושא רישום הערת אזהרה על היחידה הרישומית או על הרכוש המשותף לטובת הקונה הינה בטוחה בכפוף לכך שהכספים יגבו עפ"י קצב התקדמות הבנייה. נושא זה מעוגן בתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) המאפשר גביית כספים שלא ניתן בגינם ערבויות וזאת בתנאי שנרשמה הערת אזהרה והכספים נגבים עפ"י קצב התקדמות הבנייה כמתואר בתוספת 1
תאריך:10/30/2011 3:49:25 PM