הערת אזהרה לטובת רוכש דירה

לאחר הוצאת תת היחידה מהרכוש המשותף והצמדת הגג וזכויות הבניה לאותה תת יחידה. האם רישום ה"ע לטובת רוכש דירה צד ג' על אותה תת יחידה מהווה בטוחה לפי ס' 2 לחוק מכר - הבטחת השקעות?
תאריך:10/26/2011 1:24:38 PM